Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

Ons antwoord op de gemeente

Reactie van de campingvereniging op het bericht in het Urkerland vanuit de gemeente.
Omdat wij overtuigt zijn dat slechts een kleine meerderheid binnen onze gemeente verantwoordelijk is voor het doordrukken van het huidige handhavingsbesluit m.b.t. het wonen op de camping en hiertoe eenzijdige en ons inziens ook onjuiste argumenten voor gebruikt hopen wij middels deze brief tot een ander beleid te bewegen. Met name de volgende 4 onjuiste redenen worden steeds genoemd om het verblijven op de Camping te verbieden.

Het zou gevaarlijk zijn. (1)

Met name dit argument wordt sinds een brand vorig jaar in een [overigens niet permanent bewoond} chalet, gebruikt om verblijf op de camping, zoals reeds vele jaren probleemloos plaats vind, nu plotseling te verbieden. Het aanpakken hiervan, omwille van deze reden, mist ieder doel. Of er nu een vaste bewoner verblijft of een tijdelijke, de veiligheid van beide zal toch even zwaar wegen? Ook is dit nu al vele malen weerlegt met de nodige bewijsstukken van onder
andere de periodieke keuringen. Luisterend naar de argumenten in de raadsvergadering van 23 maart vorig jaar hieromtrent blijkt duidelijk dat het vooral gaat om het zich financieel te kunnen indekken van de gemeente zelf. Het geld is dus de grootste drijfveer om te gaan handhaven. (zie verwijzing video verderop)Er zijn talloze andere mogelijkheden om eventuele financiële risico’s af te dekken, zeker sinds nieuwe wetgeving m.b.t. wonen op recreatieparken.

Het zou illegaal zijn. (2)

Illegaal is volgens de definitie een daad die tegen de wet ingaat. Maar zolang Urk gedoogd of niet handhaaft is het toegestaan. Met ingang van de nieuwe omgevingswet op 1 januari, kan Urk dat nu ook zelfstandig en juridisch vrij eenvoudig beslissen. Mogelijkheden voor Subsidie zijn hier zelfs voor beschikbaar. Toch blijft het rond deze mogelijkheden oorverdovend stil.
We weten allemaal dat er situaties zijn of kunnen ontstaan die het nodig maken om de wet aan te passen zodat iets uit de illegaliteit komt. Dit gebeurde en gebeurd in ons land nog steeds veelvuldig. Soms zelfs in negatieve zin. Denk aan het legaliseren van bijvoorbeeld abortus. Daar wil men nu zelfs
een mensenrecht van maken (wat een dak boven je hoofd toch altijd al is geweest).
Maar om dichterbij te blijven: Het kan ook voor de barretjesproblematiek op Urk. Of zoals bij
de inmiddels gelegaliseerde Bubbels bar. Toch schijnt men op Urk geen kennis te willen nemen van de vele wettelijke mogelijkheden die onze regering de laatste jaren heeft gelanceerd om bewoning van recreatiewoningen (tijdelijk) mogelijk te maken in de strijd tegen de woningnood. Een eerste levensbehoefte. Waarom niet ?

We zijn verplicht te handhaven. (3)

De gemeentelijke woordvoerster beweert in de krant van vorige week donderdag met droge ogen dat de gemeente de plicht heeft tot handhaven. Maar is dit waar? Wat zegt onze Nederlandse grondwet hierover?
De belangrijkste wet op het gebied van handhaving is de Algemene wet bestuursrecht.
In artikel 5:11 staat dat de gemeente bevoegd is om overtredingen van de wet of de gemeentelijke verordeningen op te sporen en aan te pakken. Dit betekent echter niet dat de gemeente verplicht is
om te handhaven in deze of andere gevallen.
Ook deze uitspraak van de gemeente is dus duidelijk onwaar en zou onmiddellijke stopzetting van het huidige beleid rechtvaardigen.

Het zou oneerlijk zijn. (4)

Wij vragen ons dan af. Tegenover wie is het oneerlijk? Als iemand, die geen betaalbare woning (meer) kan vinden of huren, alle mogelijkheden aangrijpt, alleen om toch een zo normaal mogelijk leven te leiden met ook een redelijk dak boven zijn hoofd? Is dit oneerlijk tegenover degene die meer dan 1 of 2 x modaal verdienen, iets wat gewoon niet voor iedereen is weggelegd? Is het niet eerder oneerlijk, dat men nimmer de mogelijkheden heeft gecreëerd, om in onze jonge en snel groeiende gemeente, ook voor de minder bedeelde verdieners en eenverdieners, een betaalbare woning bereikbaar te maken? Honderden Urkers die hun woningheil ondertussen elders moesten zoeken.
Dat is nu voor hun gelukkig nog niet illegaal, maar ook hier gaan in de omliggende gemeenten reeds stemmen op om eigen inwoners voorrang te geven boven Urker woningzoekenden. Ondertussen gaan we op Urk maar door met veel praten en praten maar komen er geen oplossingen.

Daadkracht.

Wij keken met trots terug op onze zo daadkrachtige, nu ex-burgemeester, Bos.
Maar inplaats van het door heel Urk gehoopte creëren van oplossingen voor betaalbaar wonen, zien wij integendeel de meeste daadkracht nu, in het notabene gaan verbieden hiervan, voor de enkele gelukkigen die nu een plekje op de camping hebben, waar ze, afgezien van de hoge kosten voor huur en energie, nog een dak boven hun hoofd konden vinden. Om al deze en meerdere redenen beginnen wij dan ook steeds meer overtuigd te raken dat deze huidige heksenjacht niet is ingegeven door redelijke argumenten maar door afgunst en jaloezie, of noem het dwangmatig handhaven. 90% van ons dierbare Urk deelt ons inziens het standpunt punt: Wie heeft er last van? Laat deze groep mensen gewoon met rust. Maar het lijkt ook hier dat afgunst de boventoon voert en wie hier het hardst schreeuwt krijgt zijn zin.

En hoe gaat dat dan?

Zal het als volgt gaan? De uitvoerders van deze snode plannen zullen zich natuurlijk heel goed beraden over hoe dit aan te pakken. Men belooft maatwerk te leveren en de burger hiervoor ruim de tijd geven. En meer van dergelijke kreten. Praktijk is echter dat de handhavers (als het niet regent) bijna dagelijks nu al over de camping struinen (het mag wat kosten) en vaak voor velen heel intimiderend te werk gaan. Het ongevraagd toegang verschaffen en observeren van mensen en eigendommen is nu al meer regel dan uitzondering. Evenals het bij de beheerder opvragen van het aantal slagboombewegingen van deze mensen en het energieverbruik. Ook de eerste dreigbrieven met 15000 euro boete erin zijn reeds de deur uit. Diegene die deze ontvangen hebben zien hier echt niets “hartelijks” aan uitnodiging tot gesprek instaan, zoals de gemeentelijke woordvoerster ons in de krant wil doen geloven. En het beste wat deze bewoners kunnen doen is “alleen maar te luisteren naar wat de gemeente zegt” zo wordt er vermeld, waarbij andere geluiden als onbetrouwbaar worden bestempeld. Over onbetrouwbaar gesproken.

Verwijderde pagina’s op de website van Urk

Er zijn ondertussen de nodige pagina’s op de Gemeentelijke website van Urk verwijderd. Deze gaven in het verleden de mogelijkheid tot inschrijving om op de camping te verblijven. Ook is de pagina met de mogelijkheid tot het aanvragen van een standplaats woonwagen subiet verwijderd na de eerste aanvraag daartoe vorige week. Dat dit alles het vertrouwen in de gemeente schaad moge toch wel duidelijk zijn. De beste tactiek is natuurlijk de verdeel en heers politiek. Het klinkt heel vriendelijk dat ieder persoonlijk benaderd wordt en/of uitgenodigd voor een zienswijze. Maar het moet toch wel duidelijk zijn dat, met een dergelijke manier van werken en ondertoon van dwangsommen op korte termijn, niemand nog in deze vriendelijkheid geloofd. Zeker deze bewoners hebben veelal niet de kennis en financiële middelen om tegen een machtsblok als de gemeente zich te verweren. Urk bediend zich van fulltime juristen en ambtenaren die de gehele dag bezig zijn met de uitvoering hiervan.
Vereniging Belanghebbenden

Daarom is er ook een vereniging opgericht om gezamenlijk te kunnen reageren op deze onzalige manier van werken. Echter wordt er op geen enkele wijze gereageerd op de oproepen van deze bewonersvereniging om nu eens om de tafel te gaan zitten voor een oplossing met de menselijke
maat. Er is één keer een kort gesprek geweest waarin de burgervader (ondertussen daadkrachtig vertrokken) uitgelegd heeft hoe hij dit alles gaat aanpakken. Ook beloofde deze ons, in bijzijn van handhaving, dat als 5 jaar te kort zou blijken te zijn, dit ook 7 tot 8 jaar mocht gaan duren.
Hoe anders echter is de praktijk? Maar ook, de bewoners willen geen “uitleg” maar een menselijke “oplossing”. Verschillende malen is er dan ook door de vereniging van campingbewoners weer gevraagd om een gesprek met burgemeester en wethouders om ook eens te kijken naar alternatieve oplossingen. Maar het, “we gaan hier een eind aanmaken”, uitgesproken door onze ex burgervader tijdens de raadsvergadering van 23 maart 2023 (zie onze website voor de video) klinkt in alles door. Tot op heden wordt een verzoek om overleg ,geweigerd.

Onbegrip en wantrouwen

Dat dit alles onbegrip en wantrouwen oproept moge duidelijk zijn. Het “vreemden zullen over je aarsen” lijkt nog springlevend. Het lijkt ons veeleer alsof sommigen binnen onze eigen Urker gemeente de zgn. “daadkracht” ook in dit beleid willen uitstralen, maar dan zonder bekommernis om de gevolgen voor anderen. Uiteraard zijn er nog talloze argumenten aan te voeren. Maar laten we nu eerlijk zijn over dit huidige beleid. Wie heeft hier nu voordeel bij? Wie wil zich in alle ernst nu, straks beroemen op het feit, dat hij alles heeft gedaan, om hen, die zich met pijn en moeite van een onderkomen hebben voorzien, dit te ontnemen? Willen we, de komende jaren, de nieuwe
generatie een betaalbare woning aan kunnen bieden, zoals genoemd in Wonen 2.0? Of gaan we door op de huidige weg, waarbij het onontkoombaar zal zijn, dat deze gehele generatie een leven lang, beide krom zullen moeten liggen, met eventuele kinderen dan maar in de opvang, alleen om het wonen te kunnen betalen?

Wonen 2.0
Toen de gemeente het parkeerbeleid ging aanpakken in het oude dorp ging men eerst parkeerplaatsen creëren. Daarna ging men pas strenger handhaven. Dat is wijs beleid. Wij zeggen, pas deze handelswijze nu ook toe m.b.t. het beleid rond dit wonen.

Hoe?
Geef het de tijd tot Wonen 2.0 handen en voeten heeft gekregen (het speelt nu toch al meer dan 30 jaar) Het probleem lost zich dan zelf op, zonder kosten, zonder rechtszaken, zonder verzet, zonder onrust en agressie, zonder stukken in de krant, en zonder gedwongen daklozen